top of page

Prawa  i obowiązki Uczestników Badań Klinicznych

Prawa  Uczestników Badań Klinicznych

 • Prawo do dobrowolnego, świadomego udziału w badaniu oraz odmowy uczestnictwa, jeśli jego zdaniem badanie nie przyniesie mu wymiernych korzyści i nie poprawi stanu zdrowia (odmowa uczestnictwa nie wpływa na jego dotychczasowe leczenie)

 • Prawo do otrzymywania wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu oraz do zadawania pytań i uzyskania dodatkowych wyjaśnień, jeśli uzyskane informacje są dla niego niezrozumiałe bądź niejasne

 • Prawo do informacji odnośnie swojego stanu zdrowia w czasie trwania badania, jak również do uzyskania kopii swoich wyników badań i dokumentacji medycznej nie objętej klauzulą poufności

 • Prawo do ochrony swoich danych osobowych powierzonych do przetwarzania podczas realizacji procesu rekrutacji do badania jak również podczas jego trwania

 • Prawo do odszkodowania, jeśli wskutek uczestnictwa w badaniu doznał uszczerbków na zdrowiu będących wynikiem działania badanych produktów bądź wykonywanych procedur

 • Prawo do informacji o nowych badaniach dotyczących innowacyjnego produktu, które mogą wpływać na jego decyzję odnośnie dalszego uczestnictwa w badaniu

 • Prawo do rezygnacji z udziału w badaniu w każdym momencie trwania badania, co nie wpływa na jego proces leczenia poza badaniem klinicznym

 • W przypadku naruszenia bądź niewłaściwego realizowania praw pacjenta, Uczestnik ma prawo skontaktować z się z Rzecznikiem Praw Pacjenta za pośrednictwem darmowej infolinii 800-190-590 bądź pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa

Obowiązki Uczestników Badań Klinicznych

 • Dla własnego bezpieczeństwa uczestnik powinien przekazać w czasie kwalifikacji do badania rzetelną i kompletną informację o przebytych chorobach oraz obecnym ogólnym stanie zdrowia.

 • Występujące w czasie badania klinicznego wszelkie niepokojące objawy, Uczestnik powinien bezzwłocznie zgłaszać personelowi medycznemu.

 • Uczestnik badania zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń lekarzy prowadzących badanie oraz do stosowania się do ustanowionego regulaminu Ośrodka.

 • Uczestnik biorący udział w badaniu klinicznym ma obowiązek zgłaszania się na wszystkie zaplanowane wizyty kontrolne oraz utrzymywania kontaktu z lekarzem i Ośrodkiem.

Fotolia_57984929_M.jpg
bottom of page